POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

Witamy na witrynie LiMeble

www.limeble.pl
Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Twoje dane są nam potrzebne do prowadzenia efektywnej działalności handlowej i informacyjnej oraz przekazywania ci istotnych informacji marketingowych, a także pozostałych interakcji z firmą LiMeble
Chcielibyśmy zatem poinformować, które dane uzyskane wskutek odwiedzenia przez nich witryny będą przez nas wykorzystywane i w jaki sposób.
1.Podmiot odpowiedzialny

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych („RODO”) i innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej jest:

LiMeble Gracjan Grubba
ul. Kościuszki 11A
84-230 Rumia , Polska
Telefon: 796 649 694
E-mail: biuro@limeble.pl

projekty@limeble.pl

 2. Przetwarzanie danych

2.1. Informacje ogólne
Dane osobowe oznaczają wszystkie dane identyfikujące bezpośrednio użytkownika, na przykład jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i internetowe nazwy użytkownika. Dane osobowe użytkowników witryn LiMeble wykorzystywane są w następujący sposób:

1.świadczenie usług,

2.zapewnienie wsparcia technicznego.

3.Przekazywanie materiałów marketingowych
Jeśli w poniższych punktach nie wskazano inaczej, podczas korzystania
z niniejszej witryny zasadniczo nie są zbierane, przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane osobowe.
2.2.Przechowywanie danych dostępu, tworzenie plików dziennika
Przy każdym wyświetleniu przez użytkownika jednej ze stron witryny oraz przy każdym dostępie do pliku w pliku dziennika rejestrowane i zapisywane są dane dostępu związane z tą czynnością. Dane rejestrowane są w standardowym formacie dziennika. Każdy rekord danych składa się z następujących pól:

  • Data/godzina żądania
  • Strona, z której został zażądany plik
  • Strony pobrane z witryny przez system użytkownika
  • Nazwa wywoływanego pliku
  • Przesłana wielkość danych
  • Status dostępu (plik przesłany, plik nie znaleziony)
  • Opis użytego systemu operacyjnego i przeglądarki, adres IP klienta oraz nazwa użytkownika (dane logowania) w przypadku użytkowników uwierzytelnionych

Powyższe dane używane są do świadczenia treści witryny, zapewnienia działania systemów informatycznych spółki oraz optymalizacji jej obecności w sieci Internet. Dane mogą być wykorzystywane do celów statystycznych (patrz poniżej) w postaci zanonimizowanej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa danych, zwłaszcza analizy błędów i zapobiegania atakom hakerskim (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Dane dostępu nie będą używane do tworzenia indywidualnych profili użytkowników ani przekazywane osobom trzecim, a ich usunięcie nastąpi najpóźniej po upływie 90 dni.
2.3.Wykorzystanie adresów IP
Przy każdym dostępie do witryny LiMeble używa adresu IP klienta, aby ustalić kraj, z którego następuje dostęp, i przekierować użytkownika wysyłającego żądanie do konkretnej strony głównej LiMeble dla danego kraju. Dane te nie są dodatkowo wykorzystywane, z wyjątkiem przechowywania danych dostępu i tworzenia plików dziennika zgodniez punktem 2.2.
2.4.Formularz kontaktowy
Gdy w witrynie dostępna jest możliwość wprowadzenia danych osoby fizycznej lub prawnej, dane te są zawsze wprowadzane dobrowolnie. Dane wymagane do wykonania żądanej czynności są oznaczone gwiazdką (*). Jeśli użytkownik poda w formularzach dane osoby fizycznej lub prawnej, LiMeble wykorzysta je wyłącznie do odpowiedniego zamierzonego celu. Podstawą prawną jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Transmisja danych szyfrowana jest protokołem SSL lub TLS, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do danych użytkownika przez osoby trzecie.

2.5.Cookies

Gdy użytkownik korzysta z witryny, w jego komputerze przechowywane będą pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę użytkownika na dysku twardym komputera, dzięki którym witrynie korzystającej z pliku cookie (w tym przypadku witrynie LiMeble) można udostępniać konkretne przeznaczone dla niej informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać aplikacji ani przenosić wirusów. Ich celem jest zwiększenie łatwości i skuteczności korzystania przez użytkownika z witryny. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Korzystanie z plików cookie:

a) W witrynie wykorzystywane są różne rodzaje plików cookie, których zakres i funkcja opisane zostały poniżej:

  • nietrwałe pliki cookie (patrz podpunkt b)
  • trwałe pliki cookie (patrz podpunkt c)

b) Nietrwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Pliki te zapisują identyfikator sesji, który łączy różne zapytania wysyłane przez przeglądarkę w ramach jednej i tej samej sesji. W ten sposób można zidentyfikować konkretny komputer, gdy jego użytkownik powróci do witryny. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
c)Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie usuwać pliki cookie, korzystając z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.
d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki według swoich wymagań i odrzucać pliki cookie podmiotów zewnętrznych lub wszystkie pliki cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich usług świadczonych przez witrynę.
2.6. Google Analytics
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez firmę Google LLC. („Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisane w komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób jej wykorzystania. Informacje generowane przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Witryna wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „gat_anonymizeIp()” w celu zagwarantowania, że adresy IP zbierane są anonimowo („maskowanie IP”). Jeśli jednak w witrynie została włączona anonimizacja IP, Google usunie ostatnią część adresu IP pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cały adres IP zostanie przesłany na serwer znajdujący się w USA, a następnie poddany tam skróceniu, tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu LiMeble w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania z witryny i sieci Internet. Google nie będzie wiązać adresu IP użytkownika (przesłanego przez jego przeglądarkę
i przekazanego za pośrednictwem Google Analytics) z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Użytkownik może zabronić przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, powinien jednak pamiętać, że może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji witryny. Użytkownik może również zapobiec zbieraniu przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie (w tym jego adresu IP) i ich przetwarzaniu, pobierając
i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Użytkownik może zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając poniższe łącze. Na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie z rezygnacją, zapobiegający zbieraniu danych użytkownika podczas odwiedzania witryny w przyszłości. Dezaktywacja Google Analytics. Dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znaleźć można pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.htmllub https://www.google.de/intl/pl/policies/.
2.7. Wtyczki serwisów społecznościowych
Informacje o korzystaniu z wtyczek serwisów Facebook znajdują się na stronie O LiMeble .

Po wywołaniu strony o LiMeble Serwisy społecznościowe wykorzystywane są tak zwane wtyczki serwisów społecznościowych z sieci społecznościowej Facebook. Usługi te są świadczone przez firmę Facebook Inc. („Operator”). Operatorem serwisu Facebook jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Omówienie wtyczek i ich wyglądu znajduje się pod adresemhttps://developers.facebook.com/docs/plugins.

Po wywołaniu strony witryny O LiMeble Serwisy społecznościowe przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook. Operator serwisu wysyła treść wtyczki bezpośrednio do przeglądarki, która następnie włącza treść do strony. Umieszczając wtyczki w witrynie, operator otrzymuje informacje o wywołaniu przez przeglądarkę danej strony witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu w danej sieci społecznościowej lub nie jest aktualnie do niego zalogowany. Przeglądarka przesyła te informacje (w tym adres IP użytkownika) bezpośrednio do serwera danego operatora w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli użytkownik zalogował się do serwisu Facebook, operatorzy mogą powiązać wizytę w witrynie LiMeble bezpośrednio z profilem użytkownika w tych serwisach. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klika przycisk „Lubię to” , odnośne informacje również przesyłane są na serwer operatora i tam przechowywane. Informacje te są również publikowane w sieci społecznościowej i widoczne dla znajomych użytkownika. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania
i wykorzystywania przez operatora oraz stosowne uprawnienia i opcje ustawień chroniących prywatność znaleźć można w oświadczeniach operatora o ochronie danych.

Oświadczenie serwisu Facebook o ochronie danych:
http://www.facebook.com/policy.php
Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy Facebook wiązały dane zebrane w witrynie LiMeble z jego profilem w danej sieci społecznościowej, musi wylogować się z tej sieci przed odwiedzeniem witryny. Użytkownik może również zablokować ładowanie wtyczek, instalując w przeglądarce odpowiednie rozszerzenia, np. rozszerzenie NoScript ( http://noscript.net/) blokujące skrypty.
3. Przekazywanie danych osobowych do osób trzecich
LiMeble będzie przekazywać dane użytkownika również współpracującym z firmą kontrahentom, którzy świadczą użytkownikowi usługi na własny rachunek (dostawcy, firmy kurierskie). Dzieje się tak, gdy użytkownik zawnioskuje o dostarczanie mu usług przez tych kontrahentów lub jeśli zgodzi się na udział kontrahenta w świadczeniu usług, bądź jeśli LiMeble wynajmie kontrahenta, gdy jest do tego prawnie upoważniona, na przykład w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO.
W ramach firmy LiMeble dane osobowe są przesyłane do wewnętrznych celów administracyjnych związanych ze scentralizowaną obsługą klienta i przetwarzaniem zamówień. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. LiMeble ustanowiła wewnętrzne wytyczne, zobowiązujące jej firmę do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo czynności przetwarzania danych.

Wreszcie w niektórych przypadkach LiMeble jest prawnie zobowiązana przekazywać niektóre dane organom publicznym na ich żądanie.
4. Czas przechowywania danych
Jeśli w oświadczeniu o ochronie danych nie wskazano inaczej, dane osobowe zostaną usunięte po zrealizowaniu stosownego, wskazanego w nim celu, chyba że są one objęte obowiązkiem zachowania danych, który uniemożliwia ich usunięcie. Dane są rutynowo usuwane po upływie okresu zachowywania, pod warunkiem że nie są one potrzebne do zawarcia lub realizacji umowy i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych.

 

5. Bezpieczeństwo przetwarzania danych
LiMeble stosuje aktualne środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo czynności przetwarzania danych, zwłaszcza w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ryzykiem podczas transmisji danych oraz ich ujawnieniem osobom trzecim. Środki te są modyfikowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną, koniecznością ochrony konkretnych danych osobowych oraz ryzykiem dla praw i wolności użytkownika. Dane użytkownika będą zasadniczo przetwarzane w Polsce i innych krajach Europy. W wyjątkowych wypadkach dane będą również przetwarzane w krajach poza Unią Europejską („kraje trzecie”). Przetwarzanie takie będzie następować w zakresie, na który użytkownik udzielił wyraźnej zgody, gdy jest to niezbędne do świadczenia użytkownikowi usługi lub gdy nakazują to przepisy prawa (art. 49 RODO). Dodatkowo dane użytkownika będą przetwarzane w państwach trzecich tylko w zakresie, w jakim wdrożono określone środki zapewniające istnienie zasadnego poziomu ochrony danych (tj. decyzja o odpowiedniości podjęta przez Komisję Europejską lub „odpowiednie zabezpieczenia”, art. 44 i nast. RODO).
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Użytkownik ma prawo:
a) żądania informacji o przetwarzanych danych, kategoriach przetwarzanych danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych i przewidywanym okresie przechowywania (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niepełnych (art. 16 RODO);

c) wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem przyszłym (art. 7 ust. 3 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację użytkownika (art. 21 ust. 1 RODO);

e) w niektórych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, żądania usunięcia danych, w szczególności w zakresie, w jakim dane osobowe nie są już niezbędne do przewidzianego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź gdy użytkownik cofnął swoją zgodę stosownie do punktu c) powyżej lub wniósł sprzeciw stosownie do punktu d) powyżej;

f) w niektórych przypadkach, żądania ograniczenia przetwarzania danych, w zakresie w jakim nie jest możliwe ich usunięcie, bądź gdy obowiązek usunięcia jest sporny (art. 18 RODO);

g) przenoszenia danych, tzn. użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył LiMeble, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, takim jak CSV oraz, tam gdzie to stosowne, przekazać je innym osobom (art. 20 RODO);

h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wnosząc skargę do właściwego organu nadzorczego ochrony danych; w niniejszym przypadku właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Zmiana Oświadczenia o ochronie danych

LiMeble zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Oświadczenia
o ochronie danych stosownie do zmian przepisów prawnych lub oferowanych usług. Poprzednie wersje Oświadczenia pozostaną dostępne dla użytkowników.

Rumia , 25 maja 2018
Akcesoria Meblowe LiMeble Gracjan Grubba ul. Kościuszki 11A, 84-230 Rumia , Polska,

NIP 587-153-47-99